Jacek Śliwa – Radca Prawy

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Jacek Śliwa

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Jacek Śliwa

O mnie

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyłem studia prawnicze w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej zdobyłem podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, gdzie pracowałem jako asystent sędziego, przygotowując projekty wyroków i uzasadnień w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach o rozwód i sprawach frankowych. Wyspecjalizowałem się również w tematyce obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych.

O mnie

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyłem studia prawnicze w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej zdobyłem podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, gdzie pracowałem jako asystent sędziego, przygotowując projekty wyroków i uzasadnień w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach o rozwód i sprawach frankowych. Wyspecjalizowałem się również w tematyce obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych.

Od 2017 r. współpracuję ze stowarzyszeniami z terenu Bielska-Białej w ramach poradnictwa prawnego. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach zawodowych. W okresie pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej uczestniczyłem w ponad 40 szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z zakresu zarówno prawa i postępowania cywilnego, jak i prawa gospodarczego, a także obrotu prawnego z zagranicą.

Z pracą zawodową łączę również działalność naukową. Jestem autorem kilku publikacji naukowych. Uczestniczę również w konferencjach naukowych na terenie Polski. Prowadziłem zajęcia z „Podstaw prawa cywilnego” i „Podstaw prawa pracy” dla słuchaczy Technikum dla dorosłych, na kierunku: Technik Administracji.

Prywatnie jestem społecznikiem. Udzielam się społecznie w ramach Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział Bielsko-Biała, które prowadzi na terenie Bielska-Białej projekt „Ulica Kreatywna”. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Współpracuję także, niejednokrotnie w ramach działalności społecznej z Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które prowadzi Ośrodek Integracji Cudzoziemców myBB. Jestem miłośnikiem psów i wycieczek górskich.

Zakres usług

Prawo gospodarcze

Przygotowywanie, negocjowanie
i opiniowanie umów, dochodzenie należności, udzielanie porad związanych z bieżącym funkcjonowaniem
przedsiębiorców.

Prawo spółek

Kompleksowa obsługa spółek, tworzenie spółek, rejestracja w KRS, łączenie i przekształcenie spółek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem spółek.

Prawo pracy

Ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę i związane z tym roszczenia, mobbing, wypadki przy pracy, zasiłki, renty, emerytury.


Prawo rzeczowe

Zasiedzenie, ochrona własności, ochrona posiadania, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, dopuszczenie do współposiadania.

Sprawy frankowe

Analiza umowy kredytowej, reprezentacja przed Rzecznikiem Finansowym w trakcie postepowania polubownego, reprezentacja przed sądem I i II instancji.

Prawo zobowiązań

Sporządzenia i analiza umów, dochodzenie roszczeń wynikających z umów, dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji, a także bezpodstawnego wzbogacenia.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu czynów niedozwolonych, między innymi z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, czy zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, o ubezwłasnowolnienie, opiekę, kuratelę, adopcję i rodzin zastępczych, sprawy rodzinne transgraniczne.


Prawo ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków i środków odwoławczych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności rent, emerytur i innych świadczeń.

Prawo spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, niezgodność dziedziczenia, dział spadku, zachowek.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków i środków odwoławczych.
Prawo karne

obrona na każdym etapie postepowania w sprawach karnych i wykroczeniowych, sprawy dotyczące wykroczeń drogowych, reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, postępowanie karne wykonawcze, wnioski o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Mediacje

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. 

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80% przypadków. 

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Poza mediacjami sądowymi zajmuję się także mediacjami komercyjnymi w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Jeśli poszukujecie polubownego rozwiązania swojej sprawy zapraszam do kontaktu. Może właśnie dzięki procesowi mediacji będziecie w stanie dojść do porozumienia. Trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd jest traktowana jak orzeczenie sądowe. Tym samym mediacja może pomóc definitywnie zakończyć sprawę.

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. 

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80% przypadków. 

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Poza mediacjami sądowymi zajmuję się także mediacjami komercyjnymi w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Jeśli poszukujecie polubownego rozwiązania swojej sprawy zapraszam do kontaktu. Może właśnie dzięki procesowi mediacji będziecie w stanie dojść do porozumienia. Trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd jest traktowana jak orzeczenie sądowe. Tym samym mediacja może pomóc definitywnie zakończyć sprawę.

Blog

Kontakt

Radca
Prawny
Jacek ŚliwaScroll to Top