Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
Colleagues in law firm

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

W dniu 8 września 2022 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych od C-80/21 do C-82/21. 

Trybunał stwierdził, że dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie zezwala na zastosowanie orzecznictwa krajowego, zgodnie z którym sąd krajowy może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku znajdującego się w umowie konsumenckiej, które pociąga za sobą nieważność tej umowy w całości, zastąpić warunek umowny, którego nieważność została stwierdzona, przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, nawet jeśli konsument sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. 

Tak samo dyrektywa nie zezwala na zastąpienie nieważnego warunku umownego wykładnią sądową, ponieważ sądy krajowe są zobowiązane wyłącznie do zaniechania stosowania nieuczciwego warunku umownego, przy czym nie są one uprawnione do zmiany jego treści. 

W drugiej kolejności Trybunał zauważył, że dyrektywa stoi na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zezwalającemu sądowi krajowemu na usunięcie wyłącznie elementu warunku, który nadaje mu rzeczywiście nieuczciwy charakter, pozostawiając pozostałą jego część skuteczną, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, które ma wpływ na jego istotę. 

W trzeciej kolejności Trybunał stwierdził, że termin przedawnienia wiążący się z prawami konsumenta może być zgodny z prawem Unii tylko wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu. Tymczasem przeciwstawienie terminu przedawnienia żądaniu o charakterze restytucyjnym podniesionemu przez konsumenta w następstwie usunięcia nieuczciwego warunku, który to termin rozpoczyna bieg od dnia każdego świadczenia wykonanego przez tego konsumenta, nawet jeśli nie był on w stanie w tych datach samodzielnie dokonać oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego, nie jest w stanie zapewnić temu konsumentowi skutecznej ochrony. 

Z powyższego wynika, że prawo Unii sprzeciwia się orzecznictwu krajowemu zezwalającemu na taką praktykę. 

Powyższe dla wielu może być niezrozumiałe i enigmatyczne, jednakże z rozważań Trybunału wynika przede wszystkim ważna dla frankowiczów kwestia: Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. Jest to kolejny ważny wyrok Trybunału dzięki czemu część sądów krajowych będzie zobowiązana zmienić swoją dotychczasową praktykę. Przede wszystkim chodzi bowiem o to, że bez zgody konsumenta, sąd nie będzie mógł sam zdecydować, jak zmienić zawartą z bankiem nieuczciwą umowę. Konsumenci będą musieli wyrazić zgodę na zaproponowane przez sąd rozwiązanie sprawy.

Cała treść komunikatu prasowego TSUE znajduje się tutaj:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220144pl.pdf

Pełna treść wyroku:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9A80D52BD63B2200440F7F4082347C9C?text=&docid=265064&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3083990

Jeśli posiadasz kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich (CHF) i chcesz się dowiedzieć co można z nim zrobić.
Skontaktuj się ze mną.
Oferuję darmową pierwszą konsultację i analizę umowy, pod kątem możliwych rozwiązań. 

Zapraszam do współpracy.
Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Jacek Śliwa
ul. 1 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 508539228
e-mail: biuro@radcaprawnybb.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top