Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo

RODO

RODO

RODO

Klauzula informacyjna przekazywana przez spółkę radców prawnych, przy podpisywaniu umowy z klientem biznesowym na stałą obsługę prawną przy założeniu, że spółka będzie administratorem przekazywanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Jacek Śliwa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 1 Maja 15, adres e-mail: biuro@radcaprawnybb.pl /numer telefonu: 508 539 228, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5472108977, numer REGON: 521332919.

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę
  prawnego tajemnicy zawodowej;
  poprawiania danych;
 • żądania usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania
  przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej;
  przenoszenia danych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes i o ile dane osobowe nie zostały pozyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy stałej obsługi prawnej, w tym reprezentacji w toku postępowań, zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
 2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu. Sprzeciw nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z udzieleniem pomocy prawnej – w tym przypadku stosujemy okres 10-letni wskazany poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków,
 3. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami oraz zapobieganiu oszustwom,
 5. art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
 6. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Okres przechowywania w stosunku do danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania zawodu bądź w toku prowadzonego postępowania wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub świadczono pomoc prawną, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. 

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być[3]:

1. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa;
2. dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie;
3. dostawcy hostingu;
4. banki;
5. operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
6. podmiot świadczący usługi kadrowo – płacowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula informacyjna przekazywana przez spółkę radców prawnych, przy podpisywaniu umowy z klientem biznesowym na stałą obsługę prawną przy założeniu, że spółka będzie administratorem przekazywanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Jacek Śliwa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 1 Maja 15, adres e-mail: biuro@radcaprawnybb.pl /numer telefonu: 508 539 228, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5472108977, numer REGON: 521332919.

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę
  prawnego tajemnicy zawodowej;
  poprawiania danych;
 • żądania usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania
  przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej;
  przenoszenia danych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes i o ile dane osobowe nie zostały pozyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy stałej obsługi prawnej, w tym reprezentacji w toku postępowań, zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
 2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu. Sprzeciw nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z udzieleniem pomocy prawnej – w tym przypadku stosujemy okres 10-letni wskazany poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków,
 3. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami oraz zapobieganiu oszustwom,
 5. art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
 6. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Okres przechowywania w stosunku do danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania zawodu bądź w toku prowadzonego postępowania wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub świadczono pomoc prawną, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. 

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być[3]:

1. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa;
2. dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie;
3. dostawcy hostingu;
4. banki;
5. operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
6. podmiot świadczący usługi kadrowo – płacowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Scroll to Top