Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
umowa o kredyt we frankach

Kiedy umowa o kredyt we frankach może być uznana za nieważną?

Umowy kredytowe w walucie obcej, zwłaszcza w przypadku kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich, były przedmiotem licznych kontrowersji i sporów prawnych. Wiele osób zaciągnęło takie kredyty w okresie, gdy kurs franka był stosunkowo niski, a następnie znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż kurs tej waluty znacząco wzrósł. W takich sytuacjach często dochodzi do sporów o ważność zawartych umów kredytowych.

Naruszenie przepisów prawnych

Umowa o kredyt we frankach może być uznana za nieważną, jeśli zostaną naruszone przepisy prawne, które regulują zawieranie umów kredytowych. W Polsce istnieją konkretne regulacje dotyczące informacji, jakie banki muszą przekazać kredytobiorcom przed zawarciem umowy. Jeśli bank nie dostarczył wszystkich wymaganych informacji lub dostarczył je w sposób nieczytelny, lub wprowadzający w błąd, umowa może zostać uznana za nieważną. Jeśli szukasz pomocy w sprawach frankowych w Oświęcimiu lub okolicach, zapraszam do kontaktu. Przeanalizuję umowę kredytową pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Naruszenie zasady uczciwości

Kolejnym czynnikiem, który może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej, jest naruszenie przez bank zasady uczciwości. Banki mają obowiązek działać zgodnie z zasadami uczciwości wobec klientów i nie prowadzić działań sprzecznych z interesem kredytobiorcy. Jeśli bank działał w sposób wyraźnie nieuczciwy lub wykorzystywał swoją pozycję dominującą, aby narzucić niekorzystne warunki umowy, sąd może uznać umowę za nieważną.

Brak zrozumienia konsekwencji

Niekiedy kredytobiorcy nie są w pełni świadomi ryzyka związanego z kredytem udzielonym w walucie obcej, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyko kursowe. Jeśli bank nie poinformował w należyty sposób kredytobiorcy o potencjalnych ryzykach związanych z fluktuacją kursu waluty, umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną. Przygotowując się do prowadzenia sprawy frankowej w Oświęcimiu, sprawdzam wszelkie możliwości, które mogłyby przyczynić się do unieważnienia umowy frankowej.

Unieważnienie umowy o kredyt we frankach jest możliwe w przypadku naruszenia przepisów prawnych, zasad uczciwości, braku zrozumienia konsekwencji przez kredytobiorcę oraz ustalenia szkodliwości umowy. Warto zawsze skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, jeśli istnieją wątpliwości co do ważności zawartej umowy kredytowej.

Scroll to Top