Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
posąg sprawiedliwości na tle flagi unii europejskiej

Jak na sprawy frankowe zapatruje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odgrywa kluczową rolę w interpretacji prawa unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów. W kontekście kredytów we frankach szwajcarskich, wyroki TSUE mają ogromne znaczenie dla polskich kredytobiorców, w tym również dla osób rozważających sprawy frankowe w Oświęcimiu i okolicach. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak TSUE zapatruje się na tę problematykę.

Orzecznictwo TSUE w sprawach frankowych

Wyroki TSUE w sprawach dotyczących kredytów frankowych wielokrotnie potwierdziły, że banki nie mogą narzucać konsumentom nieuczciwych klauzul umownych. W szczególności TSUE wskazał, że klauzule indeksacyjne, które nie były jasne i zrozumiałe dla konsumenta, mogą być uznane za nieważne. To orzecznictwo ma bezpośrednie przełożenie na sprawy frankowe dla moich klientów z Oświęcimia. Wielu kredytobiorców może bowiem skorzystać z ochrony prawnej wynikającej z prawa unijnego.

Znaczenie wyroku w sprawie Dziubak

Jednym z pierwszych i najważniejszych wyroków TSUE w kontekście kredytów frankowych jest wyrok w sprawie Dziubak (C-260/18). Trybunał potwierdził w nim, że sądy krajowe mają obowiązek badać z urzędu nieuczciwe klauzule umowne i mogą unieważniać całość umowy kredytowej, jeśli nieuczciwe klauzule nie mogą być zastąpione innymi przepisami. Ten wyrok otworzył drogę dla wielu polskich kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami krajowymi, co ma znaczenie również dla spraw frankowych w Oświęcimiu.

Najważniejsze orzeczenia TSUE w sprawach frankowych

15.06.2023 r. był niezwykle ważnym dniem dla Frankowiczów. TSUE w wyroku dotyczącym sprawy C-520/21 zadecydował, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców frankowych wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Dodatkowo TSUE uznał, że na czas trwania procesu sądowego Frankowicze mogą zawiesić płatność rat (TSUE C-287/22). Zarówno orzeczenie TSUE C-520/21, jak i TSUE C-287/22 są bardzo korzystne dla Frankowiczów, a druzgocące dla banków.

W dniu 7 grudnia 2023 r. w wyroku C-140/22 TSUE rozstrzygnął istotne zagadnienie dotyczące Frankowiczów. Wyrok dot. konieczności, czy kredytobiorcy w CHF muszą składać oświadczenia przed sądem w sprawie skutków nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem Sądu Najwyższego (Uchwała III CZP 6/21), złożenie takiego oświadczenia uznawano za niezbędne do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. To stanowisko może wpłynąć istotnie na kwestie przedawnienia roszczeń banków oraz termin naliczania odsetek. Co więcej, przyczynić się powinno do przyspieszenia procesów sądowych. Ponieważ sądy nie będą już wymagały od konsumentów przedstawiania tego typu oświadczeń.

W dniu 14 grudnia 2023 r. w wyroku C-28/22 TSUE po pierwsze stwierdził, że termin przedawnienia roszczeń banku nie może zaczynać się dopiero w chwili, gdy umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna. W przypadku konsumenta termin przedawnienia rozpoczyna się od momentu, gdy dowiedział się o nieuczciwych warunkach umowy. Po drugie TSUE ograniczył prawo banków do korzystania z prawa zatrzymania.

Wpływ orzecznictwa TSUE na polskie sądy

Polskie sądy coraz częściej odwołują się do orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Wyroki Trybunału stanowią ważne wytyczne dla sędziów, pomagając w interpretacji prawa unijnego i jego zastosowaniu w praktyce. W rezultacie, konsumenci w Polsce, w tym również ci, którzy zgłaszają się do mnie w zakresie spraw frankowych w Oświęcimiu, które rozstrzyga Sąd Okręgowy w Krakowie, mogą liczyć na bardziej przychylne orzecznictwo w swoich sprawach sądowych.

Scroll to Top